Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de koper en Rosa gesloten overeenkomsten. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Rosa opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden. Rosa: de onderneming die onder de handelsnaam “Rosa’s Luxe Stretch en Glitterstoffen” wordt gedreven door mevrouw Romkje.Saapke. Wassenaar-Gall, gevestigd te Eastermar Ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01118167 . Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Rosa. Het accepteren van een aanbieding en/of plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper instemt met deze voorwaarden. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Rosa hierbij uitdrukkelijk van de hand. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt. Rosa heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing zijn op de reeds bestaande overeenkomst zodra de afnemer de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis nemen.

Artikel 2: BTW en ID verplichtingen
Alle genoemde prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW. de BTW wordt vermeld op de factuur. Voor verzending, binnen Nederland, berekenen wij 21% BTW. Voor buitenlandse ondernemingen wordt 0% BTW berekend, particulieren uit buitenland wordt gewoon 21% BTW berekend. Voor ondernemers die grote hoeveelheden afnemen, en waar een extra discount is mee afgesproken, wordt verzocht vooraf de bestelling, een kopie van het uittreksel van K.V.K. welke niet ouder is dan 1 jaar tevens vragen wij om een kopie ID van de gedreven persoon van de onderneming, voor de BTW afdracht zijn we verplicht het BTW nummer van de koper op de factuur te vermelden, die vooraf bekend is bij Rosa .

Artikel 3: Levering
Per bestelling is slechts 1 bezorg adres mogelijk. Voor ieder bezorg adres moet een aparte bestelling geplaatst. Bestellingen worden normaal gesproken tussen 1-5 werkdagen bezorgd. Overschrijding van enige leveringstijden geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper. Het risico van de goederen gaat over op het moment van levering. Rosa kan zonder opgaaf van reden een bestelling annuleren of een afnemer weigeren, dit zal per e-mail medegedeeld worden. Rosa is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijdens verzending.

Artikel 4: Reclames en Aansprakelijkheid
De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient hij/zij Rosa daarvan binnen 5 dagen na levering hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Rosa de keuze de betreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de aankoopwaarde te crediteren en het aankoop bedrag te retourneren excl..de verzendkosten. Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 7 dagen na aflevering retourneren aan Rosa. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. De producten dienen ongebruikt en in hun originele verpakking, bij Rosa aan te komen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is . Na ontvangst van de retourzendingen zal het aankoopbedrag, excl. verzendkosten zoals op de factuur is aangegeven (dit is incl. € 1,50 order kosten) , per order binnen veertien dagen terug gestort worden op de bank/girorekening van de koper. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden geaccepteerd en niet worden gecrediteerd.Te veel bestelde stoffen worden niet terug genomen, verkeerd bestelde stoffen onder de 3 meter worden ook niet terug genomen.

Artikel 5: Betalingen U Kunt uw bestelling bij Rosa op de volgende manieren betalen: bij Bank overschrijvin, via Omnikassa (creditcard) vooruitbetaling, via paypal, of bij afhalen contant, geen pin aanwezig.

Artikel 6: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen bij Rosa gelden zolang de voorraad strekt, of tot aan de vermelde vervaldatum. Aanbiedingen kunnen door Rosa eerder worden beëindigd. Afgeprijsde producten Coupons,en gebruikte artikelen kunnen niet geruild worden.

Artikel 7: Eigendomsrechten
Eigendom die rusten op door Rosa geleverde producten, deze worden door de koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Rosa garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maakt op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.De geleverde producten blijven eigendom van Rosa tot het moment waarop de klant het totale verschuldigde bedrag heeft betaald. Vanaf het moment van levering is de koper verantwoordelijk en aansprakelijk voor de producten. Bij het niet afnemen van bestelde producten wordt er € 10,00 administratie kosten in rekening gebracht.

Artikel 8: Communicatie.
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens , bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel tussen koper en Rosa, dan wel tussen Rosa en derden, die voor zover betrekking hebben op de relatie tussen koper en Rosa, kan Rosa niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9: Garantie
Rosa geeft geen garantie op metallic en/of glitter, print stoffen en op verkeerd behandelende stoffen, Rosa gaat ervan uit dat iedereen kennis neemt van het wasvoorschrift, voordat ze een bestelling plaatsen. Rosa is niet verantwoordelijk voor schade aan de producten veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Artikel 10: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rosa ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, dit zal per e-mail aan de koper worden medegedeeld zonder dat Rosa gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Rosa .

Artikel 12: Drukfouten.
Rosa is niet verantwoordelijk voor druk of zet fouten. Indien dit zich voordoet zal de prijs en/of informatie worden aangepast.

Artikel 15: Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Rosa gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkt van deze algemene voorwaarden, zijn deze toegestaan, geeft haar het recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Rosa deze voorwaarden toepast.

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten gesloten tussen Rosa en koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.Wanneer een geschil niet opgelost kan worden, is de rechter te Leeuwarden bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen vier weken na het ontstaan van het geschil per aangetekende brief aan Rosa te kennen geeft hier bezwaar tegen te hebben. In dat geval gelden de regels van het Burgerlijk Wetboek

***Wij geven geen garantie, op welke stof dan ook, die in de shop wordt aangeboden van het vervagen van kleur onder welke omstandigheden dan ook***